“Circulaire economie is een systeemverandering die bedrijven en de samenleving enorme kansen biedt”

De circulaire economie schept kansen voor nieuwe verdienmodellen, nieuwe werkgelegenheid, maakt ons minder afhankelijk van import en vermindert de milieudruk - Arthur ten Wolde, Director at Circular Future Circulaire economie, een systeemverandering of bittere noodzaak? Circulaire economie is een systeemverandering die bedrijven...

De circulaire economie schept kansen voor nieuwe verdienmodellen, nieuwe werkgelegenheid, maakt ons minder afhankelijk van import en vermindert de milieudruk – Arthur ten Wolde, Director at Circular Future


Circulaire economie, een systeemverandering of bittere noodzaak?

Circulaire economie is een systeemverandering die bedrijven en de samenleving enorme kansen biedt. De partners van De Groene Zaak zien overstop of circulaire businessmodellen als de manier om op lange termijn voldoende veerkracht te ontwikkelen om de uitdagingen die ons te wachten staan te lijf te gaan. We verwachten dat zich de komende 15 tot 20 jaar een transitie zal voltrekken waarbij bedrijven die vasthouden aan lineaire businessmodellen uiteindelijk het onderspit zullen delven.

Op welke wijze besteedt uw organisatie aandacht aan Circulaire Economie?

De Groene Zaak werkt Circulair ondernemen is Ă©Ă©n van de thema’s waar De Groene Zaak zich hard voor maakt, op nationaal en Europees niveau. We voeren een lobby voor een sterk EU-circulaire economiebeleid, werken aan concrete projecten met onze partners om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, en werken samen met andere partijen. In 2014 en 2015 produceerde De Groene Zaak handvatten voor de overheid in een circulaire economie, schreef een brieven aan Kamerleden over circulaire economie en luchtkwaliteit en aan eurocommissaris Timmermans over het pakket circulaire economie, publiceerde een Europees business manifest “More prosperity, new jobs”,en leidde een zakendelegatie naar Brussel van manifestpartners uit heel Europa voor overleg met de Europese Commissie. De Groene Zaak werkt intensief samen met andere partijen om de circulaire economie te stimuleren. Onder de vlag Nederland Circulair! hebben zeven partijen zich verzameld die hun krachten hebben gebundeld en zich hard maken voor de omslag naar een circulaire economie. MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein en Acceleratio hebben samen met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de RVO een nieuw programma opgezet dat zich richt op het verzilveren van de voordelen van circulair ondernemen. De Groene Zaak richt zich daarbij op het in kaart brengen van voorbeelden van circulair ondernemen en informeert de partijen van Nederland Circulair! over actuele ontwikkelingen in Brussel.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen omtrent Circulaire Economie?

De voornaamste hinderpalen voor circulair zakendoen zoals onlangs geĂŻdentificeerd zijn lineaire lock-ins, materiaalcomplexiteit en geografische spreiding van ketens. Acceleratio heeft recent een totaaloverzicht gepubliceerd waaraan o.a. door De Groene Zaak is meegewerkt. De partners van De Groene Zaak ervaren een hele reeks aan concrete knelpunten bij circulair zakendoen, waaronder met name een gebrek aan onderscheidend marktvoordeel voor ontwikkelde circulaire producten, met name bij overheidsaanbestedingen, o.a. door een focus op de korte termijn. Om deze knelpunten aan te pakken heeft De Groene Zaak met de manifestpartijen zeer concrete maatregelen voorgesteld aan de EU. De voornaamste uitdagingen die we zien voor de EU zien zijn: (1) sterk overheidsbeleid neerzetten via duurzaam aanbesteden, bindende doelen en handhaving van bestaande wet- en regelgeving (2) prijsprikkels introduceren waardoor consumenten en bedrijven kiezen voor circulaire producten en diensten (3) de richtlijn voor ecodesign uit te breiden naar circulair ontwerpen.

 Welke kansen biedt Circulaire Economie?

De circulaire economie schept kansen voor nieuwe verdienmodellen, nieuwe werkgelegenheid, maakt ons minder afhankelijk van import en vermindert de milieudruk. Het kan in de hele EU wel drie miljoen nieuwe banen creëren, besparingen opleveren tot wel 600 miljoen euro en afvalproductie verminderen met honderden miljoenen tonnen. Voor Nederland alleen al gaat het om 50.000 banen en 7 miljard euro per jaar. In de circulaire economie worden meer producten geleased, worden producten gemaakt van gerecyclede grondstoffen of biomassa, en verminderen deelplatforms voor burgers en bedrijven overbodig en kostbaar bezit van materiaal.

Als we u op 1 mei 2020 opnieuw tegenkomen, welke rol speelt Circulaire Economie dan?

In 2020 zijn er naar verwachting al behoorlijk wat circulaire producten en diensten op de markt. In hoeverre de term zelf dan nog wordt gebruikt valt niet te zeggen, maar bedrijven in Nederland en andere OESO-landen zullen bedrijven een groeiend aandeel van hun omzet uit circulaire verdienmodellen halen. Als de lobby van De Groene Zaak en de manifestpartijen slaagt, zullen Europese overheden in 2020 voor 100% circulair inkopen, is de belasting op arbeid verlaagd en die op grondstoffen verhoogd, zit er een laag BTW-tarief op circulaire producten en diensten, zijn de fondsen voor producentenverantwoordelijkheid uitgebreid en worden deze geĂŻnvesteerd in de circulaire economie, wordt het stortverbod in de hele EU gehandhaafd, is er een EU-richtlijn voor circulair ontwerpen en investeert de EU via een Instituut voor Circulaire Economie en een veel flexibeler onderzoeksprogramma in onderzoek en innovatie. Rond 2030 kan de circulaire economie in principe gerealiseerd zijn.


Circulaire Economie Congres

Blog Op 4 februari 2016 vindt in Rotterdam het circulaire economie congres plaats gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings-en business modellen. Tijdens het congres zullen zowel deelnemers uit de hele supply chain van de maak en recycling industrie als initiatiefnemers bij gemeenten, provincies en het rijk samen komen. Ook worden partijen die advies geven op het gebied van (transitie) management, financiën, organisatie advies en IT ook uitgenodigd. Bekijk de website!

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022